1. Algemeen. Alle rechtsverhoudingen tussen DB consulting CommV, tak communicatie en social media, met KBO/BTW nummer BE0668705726, RPR Gent (afdeling Dendermonde) en met maatschappelijke zetel te Scheldestraat 5, 9140 Temse, België (verder ‘Delphine Van Belleghem’), en de klant worden beheerst door onderhavige algemene voorwaarden.

Deze algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de offerte. Door de aanvaarding van de offerte verklaart de klant van deze algemene voorwaarden kennis te hebben en deze aanvaard te hebben. In geval van conflict tussen de offerte en de algemene voorwaarden hebben de bepalingen uit de offerte voorrang. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn enkel geldig wanneer deze expliciet en schriftelijk werden overeengekomen. Deze voorwaarden hebben steeds voorrang op de algemene voorwaarden voor leveranciers van de klant, zelfs indien deze bepalen dat zij als enige gelden. De eventuele nietigheid van een of meerdere van de bepalingen van deze algemene voorwaarden (of delen ervan) doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van alle andere clausules. In geval van nietigheid van een of meerdere bepalingen (of delen ervan), zullen de klant en Delphine Van Belleghem, in de mate van het mogelijke volgens hun overtuiging, onderhandelen om de nietige bepaling(en) te vervangen door (een) equivalente bepaling(en) die beantwoord(t)(en) aan de algemene geest van deze algemene bepalingen. Delphine Van Belleghem behoudt zich het recht voor onderhavige algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. In geval van een lopende overeenkomst, zal de klant hiervan uitdrukkelijk op de hoogte worden gebracht en zo nodig wordt het akkoord afgewacht. Deze algemene voorwaarden werden voor het laatst op 16 juli 2021 geüpdatet.

2. Offerte. Een offerte van Delphine Van Belleghem is slechts een uitnodiging tot het plaatsen van een opdracht bij Delphine Van Belleghem en is slechts geldig ten aanzien van de persoon tot wie de offerte gericht is. Een offerte heeft een geldigheidsduur zoals vermeld staat op de offerte zelf, of bij gebreke hieraan een geldigheidsduur van veertien (14) kalenderdagen na verzending van de offerte. Delphine Van Belleghem heeft vóór de aanvaarding van de offerte door de klant het recht om fouten in een offerte recht te zetten of de offerte in te trekken. De offerte is gebaseerd op de gegevens die de klant heeft verstrekt. Offertes omvatten enkel de opdrachten erin vermeld, met expliciete uitsluiting van enig meerwerk als gevolg van een wijziging van de opdracht door de klant, door onvoorziene omstandigheden of enige andere reden.

3. Totstandkoming van de overeenkomst en annulatie. Elke overeenkomst komt pas tot stand na schriftelijke bevestiging door Delphine Van Belleghem van de ontvangst van de aanvaarding van de offerte door de klant. Eventuele aanvullingen of andere wijzigingen van de opdracht zijn eveneens pas geldig na schriftelijke bevestiging hiervan door Delphine Van Belleghem. Door zijn aanvaarding erkent de klant volledig geïnformeerd te zijn over alle aspecten van de diensten.

Indien de klant na zijn aanvaarding de opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, zal dit geen afbreuk doen aan zijn betalingsverplichting voor het reeds geleverde werk (inclusief research, planning en ander voorbereidend werk), alsmede zijn betalingsverplichting met betrekking tot gemaakte en nog te maken kosten voortvloeiende uit verplichtingen die Delphine Van Belleghem reeds had aangegaan met het oog op de vervulling van de opdracht. Indien de klant annuleert alvorens Delphine Van Belleghem aan de uitvoering was begonnen, dient de klant minstens 10% van de prijs vermeld in de aanvaarde offerte te betalen. Dit alles onverminderd vergoeding voor hoger bewezen schade en behoudens de gratis terugtrekking gerechtvaardigd is ingevolge deze algemene voorwaarden en/of de wet. Uitstel van een opdracht zal beschouwd worden als een annulatie van een opdracht.

4. Aflever- en uitvoeringstermijn. Delphine Van Belleghem doet haar uiterste best om de afgesproken afleverings- en uitvoeringstermijnen na te komen. Wijzigingen in de opdracht hebben automatisch tot gevolg dat de uitvoeringstermijnen vervallen.

5. Medewerking van de  klant. Om een correcte en tijdige uitvoering van de opdracht te kunnen garanderen verwacht Delphine Van Belleghem van de klant wel een vlotte medewerking en de tijdige terbeschikkingstelling van alle redelijkerwijze benodigde materialen en informatie, zowel uit eigen inzicht als op eenvoudig verzoek. Het uitstellen omwille van onvoldoende medewerking van de klant kan nooit aanleiding geven tot de ontbinding van de overeenkomst lastens Delphine Van Belleghem, noch tot indeplaatsstelling, noch tot enige schadevergoeding. Delphine Van Belleghem kan geenszins worden aangesproken, noch kan de klant de factuur niet of slechts gedeeltelijk voldoen, omwille van incorrecte of onvolledige of te laat bezorgde informatie van de klant. Desgevallend kan een meerprijs worden doorgerekend voor extra verrichte werkzaamheden ingevolge foutieve of onvolledige of te laat bezorgde informatie. Ook kan Delphine Van Belleghem alsdan steeds haar prestaties opschorten.

6. Vertrouwelijkheid. Delphine Van Belleghem respecteert de principiële vertrouwelijkheid van de opdracht en Delphine Van Belleghem zal de informatie uitsluitend gebruiken voor de uitvoering van de diensten en zal geen informatie te verspreiden over de prijzen of werkwijze. Omgekeerd aanvaard ook de klant de vertrouwelijkheid van de bepalingen van de overeenkomst en opdracht te respecteren. Partijen kunnen desgewenst een aparte vertrouwelijkheidsovereenkomst aangaan.

7. Uitvoeringsmodaliteiten. Delphine Van Belleghem verbindt er zich toe de opdracht naar beste vermogen (inspanningsverbintenis), met een professionele kwaliteit die men van deskundigen kan verwachten, met de vereiste zorg en conform de beroepsnormen uit te voeren. Dat betekent dat alle beschikbare kennis, capaciteiten en creativiteit worden ingezet om de vooropgestelde doelen te bereiken. Delphine Van Belleghem is volledig vrij om de uitvoering van de opdracht naar eigen vermogen en inzicht te verrichten. Delphine Van Belleghem zal haar eigen infrastructuur en materialen gebruiken, tenzij anders overeengekomen. Delphine Van Belleghem zal deze opdracht uitoefenen zonder dat zij onder het gezag van de klant staat (geen band van ondergeschiktheid), evenwel met respect voor de algemene richtlijnen en strategische beslissingen genomen door de klant. Indien Delphine Van Belleghem zich voor de uitvoering van de opdracht of delen ervan wenst te laten bijstaan in de uitvoering van de opdracht zal zij hiertoe voorafgaandelijk de toestemming aan de klant vragen. Delphine Van Belleghem kan niet aansprakelijk gesteld worden voor handelingen van of nalatigheid door enige derde-niet-onderaannemer van Dephine Van Belleghem.

In geval van workshops georganiseerd door Delphine Van Belleghem zelf, geldt tevens het volgende:

Delphine Van Belleghem streeft ernaar de materie die aan bod zal komen tijdens workshops zo goed als mogelijk te beschrijven zodat de klant zich een duidelijk beeld kan vormen alvorens tot inschrijving over te gaan. Delphine Van Belleghem behoudt zich evenwel het recht voor om hier en daar wat af te wijken van de initiële planning door bijvoorbeeld in te spelen op de interactie met de participanten, mits respect voor de vooropgestelde basisonderwerpen. Delphine Van Belleghem is volledig vrij om de uitvoering van de workshop naar eigen vermogen en inzicht te verrichten.

De beschrijving van een workshop kan op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving, door Delphine Van Belleghem worden gewijzigd. Delphine Van Belleghem raadt aldus aan om net vóór inschrijving nog eens goed de beschrijving door te nemen. Delphine Van Belleghem kan op elk moment bestellingen annuleren indien de informatie of prijs op het moment van de bestelling kennelijk onjuist was.

Delphine Van Belleghem behoudt zich het recht voor een maximaal aantal deelnemers te gaan bepalen voor een bepaalde workshop of om de workshop pas te laten doorgaan wanneer er voldoende inschrijvingen zijn. Mocht bovenstaande een impact hebben op de inschrijving en de inschrijving hierdoor aldus geannuleerd of verplaatst moeten worden, zal de klant hiervan uiteraard op de hoogte worden gebracht. Het is mogelijk dat in sommige gevallen een reservelijst wordt aangelegd.

Het kan zijn dat in bepaalde gevallen niet mevrouw Delphine Van Belleghem, maar een afgevaardigde ambassadrice, de workshop gaat leiden. Verder kan ook de locatie worden gewijzigd door Delphine Van Belleghem, mits de nieuwe locatie zich binnen de 5km van de oorspronkelijk vastgelegde locatie bevindt.

Noteer dat ziekte van de (vertegenwoordiger van de) klant niet als overmacht in hoofde van klant zal worden aanschouwd.

Tijdens de workshop kunnen niet-gerichte foto’s of video’s (op)genomen worden, dewelke Delphine Van Belleghem kan gebruiken voor promotionele doeleinden zoals publicatie op haar website of social media-kanalen. Door de aanvaarding van deze algemene voorwaarden gaat de klant hiermee uitdrukkelijk akkoord. Dit akkoord kan evenwel op ieder moment worden ingetrokken.

Delphine Van Belleghem kan steeds beslissen om een bepaalde workshop niet opnieuw te organiseren.

8. Onmiddellijke beëindiging. Delphine Van Belleghem behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor de overeenkomst, zonder gerechtelijke tussenkomst, zonder ingebrekestelling, op elk ogenblik, zonder opzeggingstermijn of schadevergoeding op te schorten of te ontbinden indien er redenen zijn die de professionele samenwerking verhinderen zoals:

– schending door de klant van diens verplichtingen vermeld in onderhavige algemene voorwaarden; – vertrouwensbreuk tussen Delphine Van Belleghem en de klant te wijten aan deze laatste;

– ingevolge faillissement, overlijden, onbekwaamheid, minnelijke of gerechtelijke ontbinding, staking van betaling, voorlopig bewind, collectieve schuldenregeling, alsook ingevolge ieder ander feit wijzende op de insolvabiliteit van de klant.

De opschorting of ontbinding op basis van voorgaande gronden zal schriftelijk door Delphine Van Belleghem worden medegedeeld. In voorkomend geval zal de klant aan Delphine Van Belleghem een schadevergoeding verschuldigd zijn van alle bedragen die normaliter nog verschuldigd zouden zijn bij een volledige uitvoering van de overeenkomst. De ontbinding brengt de opeisbaarheid mee van alle facturen, zelfs indien deze nog niet vervallen zijn en alsook alle toegestane betalingsvoorwaarden vervallen.

9. Verificatie. De klant verbindt zich ertoe bij de (tussentijdse) levering van de opdracht een eerste verificatie uit te voeren en na te gaan of het geleverde overeenstemt met diens verwachtingen en met de door hem verschafte informatie. Indien dit niet het geval is, dient de klant dit binnen de drie (3) kalenderdagen schriftelijk te rapporteren aan Delphine Van Belleghem. De diensten en opgemaakte documenten zullen in elk geval als aanvaard worden beschouwd wanneer zeven (7) kalenderdagen verstreken zijn nadat de klant van Delphine Van Belleghem de melding heeft gekregen dat de levering is voltooid en dat de klant heeft nagelaten binnen deze termijn zijn schriftelijke bemerkingen over te maken. Het indienen van klachten heeft evenwel geen invloed op enige (tussentijdse) betalingsverplichting. Delphine Van Belleghem is gerechtigd wijzigingen aan te brengen aan opgemaakte documenten en andere stukken, zonder dat de klant daar enig recht kan aan ontlenen.

10. Intellectuele eigendom. Delphine Van Belleghem behoudt het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten dan wel gebruiksrechten op alle door haar opgemaakte documenten en materialen, waaronder ook foto’s, video- en audiobestanden en ontwerpen, documenten, stukken en materialen, waaronder ook tekeningen, schetsen, logo’s en dit ongeacht of hiervoor aan de klant kosten werden in rekening gebracht. Daarenboven kan Delphine Van Belleghem bepaalde gebruiksrechten hebben verkregen aan welbepaalde voorwaarden. Voor de duidelijkheid: zonder de uitdrukkelijke toestemming van Delphine Van Belleghem kan niets openbaar worden gemaakt of gebruikt. De klant aanvaardt enkel een beperkt recht van toegang, gebruik en weergave te verkrijgen, en dit in overeenstemming met de oorspronkelijk kenbaar gemaakte doelstellingen en bestemmingen. Deze toegekende rechten zijn op een niet-exclusieve basis toegekend en zijn niet-overdraagbaar. Aldus kunnen de werken in geen geval doorverkocht worden. Elk werk dat door Delphine Van Belleghem ontwikkeld wordt, dient enkel en alleen voor gebruik van de klant, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders afgesproken.  In geval van niet-naleving van de verbodsbepalingen van dit artikel zal de klant een forfaitaire schadevergoeding van 150% van het factuurbedrag verschuldigd zijn en dit voor iedere vastgestelde schending apart, onverminderd de vergoeding voor hoger bewezen schade. De klant is eveneens verantwoordelijk voor ieder vastgesteld ongeautoriseerd gebruik door derden. Delphine Van Belleghem behoudt zich het recht voor de doorgestuurde en opgemaakte documenten en materialen te gebruiken voor publicitaire doeleinden (bv. bij wijze van voorbeeld aan prospects) en algemene informatie, zonder aan de klant enige vergoeding verschuldigd te zijn. In geval de klant zelf materiaal zou aanreiken, zoals teksten of afbeeldingen, garandeert de klant dat deze geen inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten of gebruiksrechten van derde partijen en dat hij Delphine Van Belleghem hiervoor zal vrijwaren.

11. Betalingen. Tenzij anders overeengekomen, zijn de tarieven weergegeven in EURO, exclusief BTW en inclusief andere taksen en exclusief eventuele andere bijkomende kosten die apart zullen vermeld worden op de offerte. Voor verplaatsingen in het kader van de opdracht van de klant, rekent Delphine Van Belleghem een forfaitaire kilometervergoeding aan van 0,49 euro per kilometer. Onder bijkomende kosten vallen onder meer ook vertalingen. Delphine Van Belleghem behoudt zich het recht voor een voorschot te vragen alvorens tot de uitvoering van de overeenkomst over te gaan. Delphine Van Belleghem is eveneens gerechtigd de opdracht in fases uit te voeren en per afgewerkte fase te factureren. In de offerte staat beschreven met welke frequentie facturen verwacht mogen worden. De facturen van Delphine Van Belleghem zijn betaalbaar op het adres van Delphine Van Belleghem via het rekeningnummer vermeld op de factuur, zonder korting en dit binnen de veertien (14) kalenderdagen na de factuurdatum. Facturen kunnen enkel schriftelijk worden geprotesteerd bij aangetekend schrijven binnen de veertien (14) dagen na factuurdatum en met vermelding van de factuurdatum, factuurnummer en gedetailleerde motivering. Indien Delphine Van Belleghem geen (tijdige) betwisting bereikt binnen voormelde periode, wordt de factuur geacht aanvaard te zijn door de klant. Voor elke factuur dat geheel of gedeeltelijk niet is betaald op de vervaldag wordt van rechtswege, zonder ingebrekestelling, een nalatigheidsintrest aangerekend overeenkomstig de wettelijke rentevoet voor betalingsachterstand bij handelstransacties. Onverminderd het voorgaande behoudt Delphine Van Belleghem zich het recht voor een forfaitaire schadevergoeding te vragen van 9.5% van de onbetaalde bedragen, met een absoluut minimum van honderd (100) euro en dit onverminderd rechterlijke vordering tot vergoeding voor hoger bewezen schade. Het verschuldigde bedrag wordt bovendien verhoogd met alle inningskosten van Delphine Van Belleghem verbonden aan de invordering van de schuld. Bovendien brengt de betalingsachterstand de opeisbaarheid mee van alle andere facturen, zelfs indien deze nog niet vervallen zijn en vervallen alle toegestane betalingsvoorwaarden. Hetzelfde geldt in geval van overlijden, onbekwaamheid, minnelijke of gerechtelijke ontbinding, gerechtelijke reorganisatie, staking van betaling, voorlopig bewind, collectieve schuldenregeling, alsook ingevolge ieder ander feit wijzende op de insolvabiliteit van de klant. Afkortingen worden steeds aanvaard onder alle voorbehoud en zonder enige nadelige erkentenis, en worden eerst toegerekend op de inningskosten, vervolgens op het schadebeding, dan op de vervallen rente en ten slotte op de openstaande hoofdsom.

12. Aansprakelijkheid. De verbintenis is in hoofde van Delphine Van Belleghem een middelenverbintenis. De klant verbindt er zich toe de eindrevisie op zich te nemen, inhoudende zowel een inhoudelijke controle, alsook een taalkundige (grammatica, typo’s, enz.) controle. De aansprakelijkheid van Delphine Van Belleghem, contractueel en extracontractueel, is beperkt tot drie (3) maal het bedrag van de factuur die specifiek betrekking heeft op de foutgelopen opdracht. De beperking van de aansprakelijkheid is niet van toepassing wanneer de aansprakelijkheid een gevolg is van een fout gepleegd of nalatigheid met bedrieglijk opzet of met het oogmerk om te schaden, het een grove fout van Delphine Van Belleghem (of van haar aangestelden) betreft, wanneer de beperking de bedoeling heeft Delphine Van Belleghem te ontslaan van haar aansprakelijkheid voor het niet-uitvoeren van de essentiële verbintenissen die het voorwerp van de overeenkomst uitmaken, dan wel een fout of nalatigheid een lichamelijk letsel of de dood tot gevolg heeft. Onverminderd dwingende wettelijke bepalingen of bepalingen van openbare orde, moet elke vordering ten overstaan van Delphine Van Belleghem op straffe van verval onverwijld in rechte worden ingesteld. Onverminderd dwingende wettelijke bepalingen of bepalingen van openbare orde, vervalt elke aanspraak ten aanzien van Delphine Van Belleghem in elk geval indien de vordering in rechte niet is ingesteld binnen het jaar nadat de omstandigheid die aanleiding geeft of kan geven tot aansprakelijkheid ontdekt wordt, of redelijkerwijs kon ontdekt worden. Onverminderd kortere termijnen ingevolge de wet of deze voorwaarden en onverminderd dwingende wettelijke bepalingen of bepalingen van openbare orde, verjaren in elk geval alle vorderingen tegen Delphine Van Belleghem twee (2) jaar na het einde van de betrokken opdracht. Behoudens andersluidende dwingende wettelijke bepaling, zal Delphine Van Belleghem in geen geval verplicht worden tot het vergoeden van schade ingevolge een verlies van baten, goodwill, handelsopportuniteiten of verwachte voordelen of besparingen, verlies of vernietiging of beschadiging van de gegevens, noch tot het vergoeden van (andere) onrechtstreekse of gevolgschade zoals maar niet beperkt tot schade aan derden. De klant zal Delphine Van Belleghem vrijwaren tegen vorderingen van derden in verband met of voortvloeiende uit de opdracht. Indien zou blijken dat twee of meer schadegevallen voortvloeien uit een en dezelfde fout, worden zij beschouwd als eenzelfde schadegeval en wordt de schade aldus beperkt tot het hoogste bedrag van de bedragen die van toepassing zijn op de betrokken opdrachten. Indien Delphine Van Belleghem wordt aangesproken ingevolge een fout of nalatigheid van Delphine Van Belleghem en een derde en/of de klant, zal Delphine Van Belleghem ten hoogste aangesproken kunnen worden voor de schade die rechtstreeks is veroorzaakt door de fout of nalatigheid van Delphine Van Belleghem zonder hoofdelijk of in solidum gehouden te zijn met die derde en/of de klant. Indien de klant de aansprakelijkheid van Delphine Van Belleghem in het gedrang brengt, dient die alle nodige maatregelen te nemen om Delphine Van Belleghem te vrijwaren voor elke schade die zij hiervoor kan oplopen.

13. Overmacht en hardship. Alle elementen die, buiten de wil van Delphine Van Belleghem, op het moment van het opmaken van de offerte en het afsluiten van de overeenkomst redelijkerwijze onvoorzienbaar waren en onvermijdbaar zijn, en die in hoofde van Delphine Van Belleghem de uitvoering van de opdracht onmogelijk, moeilijker of in het algemeen zwaarder maken dan voorzien was, zoals maar niet beperkt tot ziekte van Delphine Van Belleghem, elektronische panne, natuurelementen, brand, oorlog, vertragingen door externe experts, in gebreke blijven van de klant, het krijgen van foutieve inlichtingen, zullen beschouwd worden als overmacht. Delphine Van Belleghem kan niet aansprakelijk gesteld worden voor vertragingen of gebreken in de uitvoering indien dit te wijten is aan voorvermelde omstandigheden buiten haar wil of controle. Overmacht geeft Delphine Van Belleghem daarenboven het recht de herziening of de opschorting, en in geval van blijvende overmacht, de ontbinding van de overeenkomst, te vragen en dit op eerste schriftelijk verzoek.

14. Bescherming van persoonsgegevens. Delphine Van Belleghem streeft ernaar persoonsgegevens zo goed als mogelijk te beschermen overeenkomstig de toepasselijke privacy wetgeving. Delphine Van Belleghem verwijst dienaangaande naar haar privacy policy, dewelke via de homepage van www.delphinevanbelleghem.be kan worden geconsulteerd. De klant geeft aan Delphine Van Belleghem de toestemming om diens handelstekens, zoals naam en logo, te gebruiken in het kader van promotionele activiteiten. De klant kan hier te allen tijde schriftelijk protest tegen uitbrengen, waarop de vermelding onmiddellijk en definitief wordt verwijderd.

15. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank. Het Belgische recht is van toepassing op de overeenkomst tussen Delphine Van Belleghem en de klant. Alle geschillen worden bij voorkeur in der minne geregeld. Indien dit onmogelijk blijkt, behoren alle geschillen voortvloeiende uit deze algemene voorwaarden, alsook uit iedere andere overeenkomst tussen Delphine Van Belleghem en de klant tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbank van het arrondissement waar Delphine Van Belleghem haar maatschappelijke zetel heeft.

16. Overdraagbaarheid. De klant kan zijn overeenkomst of een deel ervan niet overdragen aan een derde partij zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Delphine Van Belleghem.

17. Contact. Wanneer u verdere vragen of opmerkingen over deze algemene voorwaarden heeft, gelieve Delphine Van Belleghem dan te contacteren via info@delphinevanbelleghem.be.

Ik gebruik technologieën, zoals cookies, om inhoud en reclame aan te passen, om socialemediafuncties te bieden en om het verkeer op de website te analyseren. Ook deel ik informatie over je gebruik van mijn website met mijn vertrouwde socialemedia-, reclame- en analysepartners. Klik op ‘meer info’ om mijn privacyverklaring te raadplegen. Door verder op mijn website te surfen, geef je aan dat je akkoord bent met deze privacyverklaring. Ik wil eerst meer weten

De cookie-instellingen op deze website staan op "cookies toestaan" om u de best mogelijke ervaring te bieden. Als u deze website blijft gebruiken zonder uw cookie-instellingen te wijzigen, of wanneer u op "Accepteren" klikt, stemt u hiermee in.

Sluiten