Privacy Policy

Voorwoord

Deze privacy policy gaat uit van:

Bpuntart CommV

tak communicatie en social media

Scheldestraat 5

9140 Temse

België

BTW BE0668.705.726

RPR Gent (afdeling Dendermonde)

Ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0668.705.726

Hierna genoemd ‘Delphine Van Belleghem

Deze privacy policy gaat uit van Delphine Van Belleghem in haar hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke en is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens via de website www.delphinevanbelleghem.be, alsook op haar levering van producten en diensten. 

Delphine Van Belleghem zal uw persoonsgegevens, zijnde informatie waarmee u als persoon geïdentificeerd kan worden, met  grote zorg behandelen, de passende maatregelen nemen om misbruik, verlies, vernietiging, beschadiging onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging, dan wel andere onrechtmatige verwerking tegen te gaan.

Delphine Van Belleghem verwerkt uw gegevens met respect voor de principes van rechtmatigheid, behoorlijkheid en transparantie, doelbinding, minimale gegevensverwerking, juistheid, opslagbeperking, integriteit en vertrouwelijkheid.

Delphine Van Belleghem wenst u door middel van deze privacy policy in te lichten over:

 • welke en op welke wijze persoonsgegevens worden verzameld;
 • waarvoor uw gegevens worden gebruikt en de rechtsgrond;
 • hoe ze worden beschermd;
 • met wie ze worden gedeeld; 
 • of uw persoonsgegevens naar het buitenland worden doorgestuurd; en
 • hoe lang ze worden bewaard. 

Vervolgens wordt uitgelegd hoe u uw rechten met betrekking tot de verzamelde informatie kunt uitoefenen. 

Deze transparantie zorgt ervoor dat u geïnformeerde beslissingen kunt nemen bij het overmaken van uw persoonsgegevens. 

Delphine Van Belleghem kan deze privacy policy op ieder moment wijzigen. Delphine Van Belleghem zal de laatste versie van de privacy policy op haar website publiceren. Het is dus aan te raden deze periodiek te bekijken. Indien ingevolge de toepasselijke wetgeving uw voorafgaandelijke toestemming nodig is voor wijzigingen aan deze privacy policy, zal Delphine Van Belleghem u contacteren. 

Deze privacy policy werd voor het laatst op 27 december 2021 geüpdatet.

Welke persoonsgegevens verzamelt Delphine Van Belleghem? 

Delphine Van Belleghem beperkt de verzameling van persoonsgegevens tot wat noodzakelijk is om te kunnen voldoen aan de hieronder vermelde doeleinden.  

Delphine Van Belleghem verwerkt de volgende persoonsgegevens:

 • Voornaam en naam;
 • Geslacht; 
 • Telefoonnummer;
 • Adres;
 • Gegevens over beroep en betrekking – bedrijfsgegevens;
 • Bankgegevens;
 • E-mailadres. 

Wanneer u op de www.delphinevanbelleghem.be website surft, kan eveneens uw IP-adres en gedragsdata  gevangen worden o.a. via Google Analytics en cookies. 

In dit kader verwijst Delphine Van Belleghem eveneens naar haar Cookie Policy dewelke u via deze link kunt raadplegen. 

Er worden geen gevoelige persoonsgegevens verzameld. 

U kunt Delphine Van Belleghem uw persoonsgegevens overgemaakt hebben via e-mail, via haar sociale media-pagina’s (bijvoorbeeld Facebook Messenger), door het surfen op of via het contactformulier op de website www.delphinevanbelleghem.be, dan wel op andere wijze. Delphine Van Belleghem kan uw gegevens ook via derde partijen ontvangen hebben. 

Vergeet Delphine Van Belleghem niet te informeren over een wijziging van uw persoonsgegevens indien deze informatie voor Delphine Van Belleghem relevant is. Delphine Van Belleghem streeft er op haar beurt naar om uw persoonsgegevens accuraat te houden. 

Indien u bepaalde gegevens niet wenst over te maken, is het mogelijk dat Delphine Van Belleghem de gevraagde diensten niet (naar behoren) kan uitvoeren. 

Waarvoor gebruikt Delphine Van Belleghem uw persoonsgegevens?

Precontractuele communicatie en uitvoeren van de klantenovereenkomst

Delphine Van Belleghem gebruikt uw persoonsgegevens in de eerste plaats om u haar diensten en producten te kunnen aanbieden. Zo kan Delphine Van Belleghem gepast met u communiceren, offertes en facturen opstellen. Dit dus in het algemeen in het kader van de precontractuele communicatie of om de overeenkomst tussen u en Delphine Van Belleghem te kunnen uitvoeren.

Deelname aan events van externe partners

Wanneer u deelneemt aan een event van een externe partner waarmee Delphine Van Belleghem een samenwerkingsovereenkomst heeft, is het mogelijk dat Delphine Van Belleghem van die externe partner persoonsgegevens over u ontvangt, hetgeen kan voorvallen in het kader van precontractuele communicatie of om de overeenkomst uit te voeren. Wanneer Delphine Van Belleghem evenwel als een verwerker kan gekwalificeerd worden, is deze Privacy Policy niet van toepassing. 

Optimalisatie van de diensten en degelijk klantenbeheer

Verder kan Delphine Van Belleghem uw persoonsgegevens gebruiken om haar diensten te optimaliseren en voor degelijk klantenbeheer. Dit op basis van de gerechtvaardigde belangen van Delphine Van Belleghem.

Promotie

Wanneer u klant bent van Delphine Van Belleghem, kan uw e-mailadres, voornaam, naam en geslacht ook gebruikt worden om verdere gelijke of gelijkaardige diensten of producten aan u te promoten en u te informeren over weetjes in de sector. Dit op basis van het gerechtvaardigde belang van Delphine Van Belleghem. Wanneer het niet gaat over gelijke of gelijkaardige producten of diensten geeft u hierbij uw toestemming voor dergelijke verwerking voor promotionele doeleinden. 

Wanneer u apart zou inschrijven op een nieuwsbrief of promo zonder dat u klant bent, zal uw toestemming voor de verwerking van uw voornaam, naam, geslacht en e-mailadres gevraagd worden. 

In geval de promo gebaseerd is op toestemming, kunt Delphine Van Belleghem op ieder moment verzoeken dergelijke inlichtingen of nieuwsbrieven niet langer te versturen (recht van bezwaar). 

Statistieken en beveiliging

Verder zal de website ook statistieken over het surfgedrag van de bezoekers verzamelen. Heden is dit op basis van Google Analytics. Ook zal de website cookies bevatten. Daarbij kan uw IP-adres gevangen worden. Deze verwerking van de op die manier verkregen persoonsgegevens is gebaseerd op gerechtvaardigd belang voor wat de veiligheid en goede werking van onze website betreft en op uw toestemming voor de analyse van het gebruik van onze website betreft. Behoudens voor de noodzakelijke cookies, vragen wij altijd uw toestemming.

Wettelijke verplichtingen

Daarnaast gebruikt Delphine Van Belleghem uw gegevens om te voldoen aan de wettelijke bepalingen die op haar van toepassing zijn en om haar rechten te vrijwaren (bv. in geval van een geschil zal zij uw persoonsgegevens gebruiken om u de nodige correspondentie te sturen). 

Wanneer Delphine Van Belleghem uw gegevens op basis van een andere rechtsgrond, dan wel voor een ander doel zou verwerken, zal u hieromtrent voorafgaandelijk alle relevante informatie ontvangen en zal uw toestemming hiertoe worden gevraagd indien nodig. 

Delphine Van Belleghem doet geen beroep op computergestuurde programma’s om beslissingen met betrekking tot uw persoonsgegevens of profiling te nemen. 

Welke beschermingsmaatregelen heeft Delphine Van Belleghem doorgevoerd? 

Delphine Van Belleghem heeft zowel administratieve (zoals het gebruik van paswoorden, geheimhoudingsverklaringen wanneer nodig), organisatorische (bv. gepaste methode van opslag, regelmatige back-up, toegang beperken tot personen die de gegevens nodig hebben) als technische maatregelen (bv. antivirusprogramma’s, beveiliging van netwerkverbindingen door gebruik van een Secure Socket Layer (SSL)) genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. 

Delphine Van Belleghem streeft ernaar ook in de toekomst de gepaste maatregelen te nemen, hierbij steeds rekening houdende met de specifieke aard en grootte van haar activiteiten, met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, alsook met de context en de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico’s voor de rechten en vrijheden van personen.

Delphine Van Belleghem’s website kan links, plug-ins naar externe websites bevatten. Indien u persoonsgegevens aan deze websites overmaakt, zijn de privacy regels van deze websites van toepassing en treden dergelijke partijen in de eerste plaats op als verwerkingsverantwoordelijke. 

Met wie deelt Delphine Van Belleghem uw persoonsgegevens?

Delphine Van Belleghem deelt uw gegevens enkel met externe dienstverleners die Delphine Van Belleghem bijstaan in de uitvoering van de verkopen en diensten. Te denken valt aan haar accountant en IT-providers zoals mailchimp, Kmo-facturatie, notion.

Deze externe dienstverleners zijn eveneens gebonden aan de privacy wetgeving en Delphine Van Belleghem maakt met hen de nodige afspraken (bv. door het afsluiten van een verwerkersovereenkomst). Zij krijgen alleen de gegevens die noodzakelijk zijn om hun dienst te verlenen. Deze partijen gebruiken uw gegevens niet voor eigen doeleinden.

Ten slotte worden uw persoonsgegevens gedeeld met de bevoegde autoriteiten indien zij daarom zouden verzoeken. Delphine Van Belleghem zal u hiervan voorafgaandelijk op de hoogte brengen indien dit is toegestaan.

Gaan uw persoonsgegevens naar het buitenland? 

Delphine Van Belleghem kan uw persoonsgegevens naar andere landen overdragen. In geval van transmissie naar landen buiten de EEA, zal Delphine Van Belleghem de nodige maatregelen blijven nemen om uw rechten met betrekking tot persoonsgegevens te garanderen en de veiligheid en integriteit ervan te verzekeren. 

Hoe lang bewaart Delphine Van Belleghem uw persoonsgegevens?

Delphine Van Belleghem zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is. 

Indien u promoties en algemene informatie over de sector via een nieuwsbrief of ander communicatiemiddel ontvangt, worden uw voornaam, naam, geslacht, e-mailadres bewaard tot op het moment dat u zich uitschrijft wanneer u geen klant bent. 

Verder bewaart Delphine Van Belleghem de nodige persoonsgegevens om te voldoen aan de wettelijke bepalingen zoals de fiscale bepalingen met betrekking tot de bewaring van gegevens. Delphine Van Belleghem zal daarom de desbetreffende gegevens tot 7 jaar na het afsluiten van een opdracht bewaren. Delphine Van Belleghem houdt de nodige gegevens ook bij voor het vrijwaren van haar rechten in geval van geschillen (10 jaar voor contractuele aansprakelijkheid, bij rechtsvordering: tot einde van de procedure). 

Na het verstrijken van de retentieperiode zal de data verwijderd worden. 

Welke rechten heeft u? 

U heeft verschillende rechten: 

 1. Recht van toegang en recht om een kopie te bekomen

U heeft te allen tijde de mogelijkheid om de persoonsgegevens en andere informatie op te vragen ter inzage. Delphine Van Belleghem stuurt u dan binnen een redelijke termijn en kosteloos een kopie. 

 1. Recht op rectificatie, verwijdering, beperking en intrekking

Verder kunt u ook om een aanpassing of wissing van uw persoonsgegevens verzoeken of uw toestemming met betrekking tot (een bepaald) gebruik of verwerking beperken (bijvoorbeeld wanneer Delphine Van Belleghem de juistheid van uw persoonsgegevens controleren) of intrekken (indien van toepassing). 

 1. Recht van bezwaar

U kunt in bepaalde gevallen een bezwaar indienen en Delphine Van Belleghem dus vragen om te stoppen om bepaalde gegevens te verwerken, wanneer u degelijke en legitieme redenen heeft om dit te doen. 

U kunt uw toestemming steeds intrekken.

 1. Recht op overdraagbaarheid van de gegevens

U heeft het recht om de persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en om de gegevens aan een andere verwerker over te dragen. 

 1. Recht om klacht te richten aan de bevoegde autoriteit

Klachten kunt u bovendien steeds richten aan de bevoegde autoriteiten. Voor België is dit de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, contact@apd-gba.be.  

Dit alles binnen het kader en limieten van de toepasselijke wetgeving. 

Toepasselijke wet en rechtbank

Op deze privacy policy, het verwerken van de persoonsgegevens is het Belgische recht van toepassing. Alle geschillen worden bij voorkeur in der minne geregeld. Indien dit onmogelijk blijkt, behoren alle geschillen voortvloeiende uit deze privacy policy en het verwerken van persoonsgegevens tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken en hoven van het arrondissement waar Delphine Van Belleghem haar -maatschappelijke zetel heeft.

Contactpunt

Heeft u vragen, wenst u een verzoek of een bezwaar met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens of deze privacy policy in te dienen? Neem dan contact op met Delphine Van Belleghem via info@delphinevanbelleghem.be. U kunt Delphine Van Belleghem ook steeds berichten via gewone post op haar maatschappelijke zetel te Scheldestraat 5, 9140 Temse. Dank een kopie toe te voegen van uw identiteitskaart of ander document om uw identiteit te bewijzen. Delphine Van Belleghem zal u zo snel als mogelijk een antwoord bieden en in ieder geval binnen 1 maand. Uitzonderlijk kan dit langer duren (tot maximum in totaal 3 maanden), maar dan laat Delphine Van Belleghem u binnen 1 maand weten hoe dit komt. Het al dan niet kunnen uitoefenen van uw rechten hangt samen met de verwerking en de rechtsgrond.

Ik gebruik technologieën, zoals cookies, om inhoud en reclame aan te passen, om socialemediafuncties te bieden en om het verkeer op de website te analyseren. Ook deel ik informatie over je gebruik van mijn website met mijn vertrouwde socialemedia-, reclame- en analysepartners. Klik op ‘meer info’ om mijn privacyverklaring te raadplegen. Door verder op mijn website te surfen, geef je aan dat je akkoord bent met deze privacyverklaring. Ik wil eerst meer weten

De cookie-instellingen op deze website staan op "cookies toestaan" om u de best mogelijke ervaring te bieden. Als u deze website blijft gebruiken zonder uw cookie-instellingen te wijzigen, of wanneer u op "Accepteren" klikt, stemt u hiermee in.

Sluiten